COP15, czyli (przełomowa) 15. Konferencja ONZ w sprawie Różnorodności Biologicznej

CBD COP15, który miał się odbyć w październiku 2020 roku w Kunming (Chiny), był z powodu pandemii Covid-19 kilkukrotnie przekładany. Ostatecznie 15. Konferencję ONZ na temat różnorodności biologicznej podzielono na dwie części. Część pierwsza odbyła się w dniach 11-15 października 2021 roku w Kunming (Chiny), głównie w formie online. Przedstawiciele państw zjawili się osobiście na drugiej części konferencji, która odbyła się w dniach 7-19 grudnia 2022 roku w Montrealu (Kanada) [1].

cop15

Co oznacza skrót CBD?

Konwencja o różnorodności biologicznej (ang. Convention on Biological Diversity, w skrócie CBD) wywodzi się z rosnącego uznania, że różnorodność biologiczna jest bogactwem o ogromnej wartości dla obecnych i przyszłych pokoleń na całym świecie [2]. Ma na celu ochronę różnorodności biologicznej oraz zrównoważone użytkowanie jej elementów. Weszła w życie w grudniu 1993 roku [3]. Jest to jedna z dwóch konwencji uchwalonych podczas Szczytu Ziemi w Rio w 1992 r., czyli Konferencji ONZ na temat Środowiska i Rozwoju. Drugą konwencją jest Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change, w skrócie UNFCCC) [4]. W tym roku, w Egipcie, odbył się COP27 dotyczący klimatu. Natomiast COP (z ang. conference of the parties) poświęcony bioróżnorodności odbywa się co dwa lata od roku 2000 (ze względu na pandemię Covid-19 dopiero w tym roku odbyła się druga część CBD COP15).

cop15

Co ustalono na CBD COP15?

W październiku 2021r., podczas I części CBD COP15, przyjęto tzw. „Deklarację z Kunming”. Deklaracja ta stanowi międzynarodowe zobowiązanie do odbudowy i ochrony bioróżnorodności na świecie. Na II część COP15 zaplanowano przede wszystkim przejęcie globalnych ram bioróżnorodności na okres po 2020 roku. Nowe ramy mają umożliwić odwrócenie negatywnych trendów do roku 2030 i pełne osiągnięcie stanu życia w harmonii z przyrodą do roku 2050 [5].

Na drugiej części CBD COP15 obecni byli  przedstawiciele 188 rządów (95% wszystkich 196 Stron CBD ONZ, a także dwóch państw niebędących stronami – Stanów Zjednoczonych i Watykanu) [6]. CBD COP15 okazał się przełomowy. Po ponad czterech latach negocjacji, powtarzających się opóźnień spowodowanych pandemią Covid-19 i po ponad siedmiogodzinnym nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym podczas ostatniego dnia CBD COP15 przedstawiciele 186 krajów podpisali porozumienie, aby wprowadzić ludzkość na drogę życia w harmonii z naturą do połowy stulecia [7]. Przyjęcie globalnych ram różnorodności biologicznej (Global Biodiversity Framework, w skrócie GBF) ma na celu powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, przywracanie ekosystemów i ochronę praw ludności tubylczejGBF Kunming-Montreal składa się z 4 nadrzędnych globalnych celów oraz 23 celów do osiągnięcia do 2030 roku [8].

Wśród kluczowych celów do osiągnięcia do roku 2023 znajduje się:

  • Skuteczna ochrona i zarządzanie co najmniej 30% lądów, obszarów przybrzeżnych i oceanów na świecie*;
  • * Obecnie objętych jakąś formą ochrony jest 15,8% powierzchni lądów i 8,2% powierzchni oceanów.
  • Odtworzenie 30% ekosystemów lądowych i morskich;
  • Wycofanie lub zreformowanie dotacji, które szkodzą różnorodności biologicznej o co najmniej 500 miliardów dolarów rocznie;
  • Zmniejszenie globalnego śladu konsumpcji (w tym poprzez znaczne ograniczenie nadmiernej konsumpcji i wytwarzania odpadów) oraz zmniejszenie o 1/2 globalnego marnowania żywności;
  • Powstrzymanie spowodowanego przez człowieka wymierania znanych, zagrożonych gatunków** [6].
  • ** Naukowcy ostrzegają, że za sprawą ludzi rozpoczęło się szóste masowe wymieranie Ziemi (największej utraty życia od czasów dinozaurów).

Chociaż porozumienie Montreal-Kunming nie jest prawnie wiążące, rządy będą miały za zadanie wykazanie postępów w osiąganiu celów w krajowych planach różnorodności biologicznej [7].

cop15

Przyroda ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia. Przyjęcie tych śmiałych, globalnych ram dotyczących różnorodności biologicznej,  które uwzględniają kluczowe przyczyny utraty przyrody, jest konieczne, aby zabezpieczyć planetę, a zarazem zdrowie i dobrostan ludzi [9].

Więcej o tym, jak niebezpieczna jest utrata bioróżnorodności dla każdego z nas – do przeczytania >tutaj<.

[1] https://www.cbd.int/cop/

[2] https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/cbd/

[3] https://www.cbd.int/intro/

[4] https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change

[5] https://www.china-briefing.com/news/what-is-the-kunming-declaration-on-biodiversity-conservation-and-should-businesses-be-interested/

[6] https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022

[7] https://www.theguardian.com/environment/2022/dec/19/cop15-historic-deal-signed-to-halt-biodiversity-loss-by-2030-aoe

[8] https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop15-ends-landmark-biodiversity-agreement

[9] https://www.unep.org/un-biodiversity-conference-cop-15

Dodaj komentarz